Тъканна банка БулГен АД
Стволови клетки от кръв и тъкан от пъпна връв
Програма “ПЪЛЕН ПАКЕТ” има за цел продължителното съхранение на стволови клетки отделени от умбиликална кръв (взета от пъпната връв след раждането на детето) и стволови клетки отделени от тъкан от пъпната връв. Основните дейности включени в нея са: вземане, изследване, анализ и обработка на стволовите клетки от кръв и тъкан, както и съхраняването им за дълъг период от време в течен азот/азотни пари при температура -196 оС.

Всяка майка/родителска двойка получава детайлни указания и информация относно всички дейности които ще бъдат извършени от БулГен. Взаимоотношенията между БулГен и майката/родителската двойка се оформят посредством подписване на договор, в който детайлно са описани правата и задълженията на страните по него – срока на този договор е 21 години. След изтичане на срока по договора, пълнолетното дете подписва лично следващ договор за съхранение на своите стволови клетки за желан от него срок.

Извършва се извличане на стволови клетки от мастната тъкан взета от майката при секцио. Оформя се отделен (допълнителен) договор – донора е майката. Пакета документи можете да разгледате и изтеглите от раздел “Документи”. Финансовите взаимоотношения са структурирани посредством два вида такси – първоначална такса и такса/и за съхранение.

Съществуват два варианта на разсрочено плащане на вноски в зависимост от избраната финансова схема:

Вариант 1:

Първоначална такса в размер на 1300 лв. включваща извършваните лабораторни дейности с необходимите консумативи за пробовземането на мастната тъкан и съхранението за първите 12 месеца. Заплаща за на две вноски:

- Сумата от 400 лв. се заплаща в срок до деня на пробовземането на мастната тъкан, но не по-късно от 30 календарни дни от датата на сключването на договора;

- Сумата от 900 лв. се заплаща в срок до 30 календарни дни от датата на издаване на Удостоверението за успешно замразяване.

Такса за съхранение в размер на 520 лв. за съхранение за петгодишен период – всяка такса се заплаща авансово за предстоящ петгодишен период, като падеж на плащането е деня от месеца, в който е издадено Удостоверението за успешно замразяване. В случай, че през съответната година този ден е неприсъствен, плащането става изискуемо на първия следващ присъствен ден.

Вариант 2:

Първоначална такса в размер на 1400 лв. включваща извършваните лабораторни дейности с необходимите консумативи за пробовземането на мастната тъкан и съхранението за първите 12 месеца. Заплаща се на 10 равни месечни вноски всяка в размер на 140 (сто и четиридесет) лв. платими в следните срокове:
- Първата вноска се заплаща в срок до края на месеца, в който е сключен настоящия договор;
- Всяка следваща вноска се заплаща в срок до 10-то число на съответния пореден месец.

Такса за съхранение в размер на 520 лв. за съхранение за петгодишен период – всяка такса се заплаща авансово за предстоящ петгодишен период, като падеж на плащането е деня от месеца, в който е издадено Удостоверението за успешно замразяване. В случай, че през съответната година този ден е неприсъствен, плащането става изискуемо на първия следващ присъствен ден.
Стволови клетки от мастна тъкан
Извършва се продължителното съхранение на мезенхимни стволови клетки (МСК) отделени от мастна тъкан. Основните дейности включени в нея са: вземане, изследване, анализ и обработка на стволовите клетки от мастна тъкан, както и съхраняването им за дълъг период от време в течен азот или азотни пари при температура -196 оС. Основно изискване е мастната тъкан за целите на съхранението да се вземе по стерилен начин независимо дали вземането ще се извърши като част от липосукция или ще се извърши специално за целта.

Всеки Възложител получава детайлни указания и информация относно всички дейности, които ще бъдат извършени от БУЛГЕН.

Взаимоотношенията между БУЛГЕН и Възложителя се оформят посредством подписване на договор, в който детайлно са описани правата и задълженията на страните по него.

Финансовите взаимоотношения са структурирани посредством два вида такси – първоначална такса и такса за съхранение.

Съществуват два варианта на разсрочено плащане на вноски в зависимост от избраната финансова схема:

Вариант 1:

Първоначална такса в размер на 1870 лв. включваща извършваните лабораторни дейности с необходимите консумативи за пробовземането на мастната тъкан и съхранението за първите 12 месеца. Заплаща за на две вноски:

- Сумата от 570 лв. се заплаща в срок до деня на пробовземането на мастната тъкан, но не по-късно от 30 календарни дни от датата на сключването на договора;
- Сумата от 1300 лв. се заплаща в срок до 30 календарни дни от датата на издаване на Удостоверението за успешно замразяване.

Такса за съхранение в размер на 520 лв. за съхранение за петгодишен период – всяка такса се заплаща авансово за предстоящ петгодишен период, като падеж на плащането е деня от месеца, в който е издадено Удостоверението за успешно замразяване. В случай, че през съответната година този ден е неприсъствен, плащането става изискуемо на първия следващ присъствен ден.

Вариант 2:

Първоначална такса в размер на 1900 лв. включваща извършваните лабораторни дейности с необходимите консумативи за пробовземането на мастната тъкан и съхранението за първите 12 месеца. Заплаща се на 10 равни месечни вноски всяка в размер на 190 лв. платими в следните срокове:
- Първата вноска се заплаща в срок до края на месеца, в който е сключен настоящия договор;
- Всяка следваща вноска се заплаща в срок до 10-то число на съответния пореден месец.

Такса за съхранение в размер на 520 лв. за съхранение за петгодишен период – всяка такса се заплаща авансово за предстоящ петгодишен период, като падеж на плащането е деня от месеца, в който е издадено Удостоверението за успешно замразяване. В случай, че през съответната година този ден е неприсъствен, плащането става изискуемо на първия следващ присъствен ден.
контакти
Тъканна банка БулГен АД

Адрес: гр. София, 1330 , ул. “Христо Благоев ” No 25 – Болнична сграда
Телефон: 02/ 829 91 70
Работно време на административен офис:
От Понеделник до Петък от 9:00 до 17:30ч.

Отговорни лица за връзка:
Д-р В. Манолова – изпълнителен директор – 0878 133 728
И. Доков – прокурист – 0878 133 717
Д. Колева – административен секретар – 0878 133758
Галерия
Уеб страница/и
http://www.bulgen.com/