Проф. д-р Стефан Станчев - Специалист Ортопед и травматолог - София
за специалиста


Средно образование: 1978 г. Математическа гимназия, гр. Русе

Висше образование: 1985 г. Медицина, Медицинска академия, Медицински факултет, гр. София

1992г. – придобита специалност по „ортопедия и травматология”

2000г. – диплома за здравен мениджмънт, Бизнес академия, Свищов

2006г. – диплома за Ендопротезиране на стави, Медицински Университет, Медицински Факултет, София

2006г. – Доктор по медицина след защитена дисертация на тема „Хирургично лечение на лумбалните спондилолистези”

2008г. – избран за Доцент по ортопедия и травматология от ВАК


Допълнителни квалификации:

1992 г. - специализация - хирургия на гръбначния стълб, Страсбург, Франция

1992 г. - специализация - хирургия на гръбначния стълб, Цюрих, Швейцария

1993-1995 г. – специализация - хирургия на гръбначния стълб, Institut CALOT, Франция

2004 г. - специализация - хирургия на гръбначния стълб, Институт Баница, Белград, Сърбия

2007 г. – специализация хирургия на гръбначния стълб, Institut CALOT, Франция

2007 г. – Член - кореспондент на Френската Асоциация по Гръбначна хирургия - SFCR (Société Française de Chirurgie du Rachis)


Членство в научни организации:

- Член на БОТА – Българска ортопедо-травматологична асоциация
- Член на секция по хирургия на гръбначния стълб към БОТА
- Член на Дружеството на неврохирурзите в България
- Член на AOLF – Association d’orthopédie de langue Française
- Член на AO Spine
- Член на SEG – SPINAL EXPERTS GROUP
- Член коресподент на SFCR – Société Française de Chirurgie du Rachis


Чужди езици:

- Френски език – писмено и говоримо
- Английски език – писмено и говоримо
- Руски език – писмено и говоримо
- Гръцки език – говоримо


Трудов стаж:

1985 – 1988 г. – хирург ординатор в хирургично отделение при Районна болница гр. Бяла, Рс

1988 – 1992 г. – асистент в клиника по ортопедия и травматология, ИЛЧГ-МА, София

1992 – 1998 г. – старши асистент в клиника по ортопедия и травматология, ИЛЧГ-МА, София

1998 – 2008 г. – главен асистент в клиника по ортопедия и травматология, УМБАЛ „Света Анна” София (бивш ИЛЧГ-МА)

2008 г. – Доцент по Ортопедия и травматология при МФ на Тракийски университет гр. Стара Загора


Научни интереси:

- Биомеханика на гръбначния стълб и изправения стоеж
- Изследване и лечение на вродените и придобити заболявания на гръбначния стълб
- Ендопротезиране колянна и тазобедрена става
- Ортопедична хирургия на долния крайник при вродени, придобити и травматични деформитети

По-значими научни трудове на доц. д-р Стефан Иванов Станчев, дм

1. С. Станчев: Хирургично лечение на лумбалните спондилолистези, Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „ДОКТОР”, 2006 г.

2. С. Станчев: Хирургично лечение на лумбалните спондилолистези, Автореферат за присъждане на образователна и научна степен „ДОКТОР”, 2006 г.

3. Б. Владимиров, Каймакчиев Г., Станчев Ст., Каменов К.: Нашият опит с предните достъпи при гръбначната патология, Ортопедия и травматология, т. ХХVII, кн. 1-2/1990, 69-70

4. Кожухаров К.В., Калъпов Ив.П., Тасков Г.Г.,.Станчев Ст., Григоров Я. Фенестрационната декомпресия при болевия дискален синдром в кръстния гръбнак. Ортопедия и Травматология 1994, 33, 3:29-30.

5. Ив. Калъпов, Станчев Ст., Тасков Г.: Възстановяване на предна кръстна връзка с алоприсадък на карбонова основа, Сборник доклади на VIIконгрес по ортопедия и травматология, София’98, 12-14

6. Станчев Ст., Кожухаров К, Димитров Ст., Тасков Г.: Комплексно лечение на травматичните параплегии - дистален тип. Русенски Университет, Научни трудове, 1999, том 37, серия 10, 159-167.

7. Станчев Ст.И., В. Бусарски, К. Романски, Хр. Христов: Клинико-динамични резултати от оперативното лечение на пациенти със спондилолистеза в лумбосакралния сегмент на гръбначния стълб Бълг. Неврохирургия т.6 № 1-3, 2001, 127-131

8. Станчев Ст., Бусарски В., Чорбов И.: Тридименсионален инструментариум за корекция на гръбначна патология “СТИБУ” Бълг. Неврохирургия т.6 № 1-3, 2001, 131-134

9. Хр. Цеков, В. Бусарски, Ст. Станчев, К. Романски и кол.: Тумори в тораколумбалната област, Бълг. Неврохирургия, т. 6, № 1-3, 2001, 118-123

10.В. Бусарски, Хр. Цеков, Ст. Станчев, К. Романски и кол.: Оперативно лечение на нестабилните травматични фрактури в тораколумбалната област Бълг. Неврохирургия т.6 № 1-3, 2001, 123-127

11. Ст. Станчев, Хр. Цеков, В. Бусарски, К. Романски, Н. Стоянчев и кол.: Травми в тораколумбалния отдел на гръбначния стълб и мозък Бълг. Неврохирургия, т. 7, № 1, 2002, 135-139

12. Станчев Ст., Бусарски В., Чорбов И.: Патент за изобретение № 63839/02.04.2003 г. Патентно ведомство РБ

13. Ст.Станчев, Бусарски В., Чорбов И: Официален бюлетин на Патентно ведомство на РБългария, 3/2003, стр. 46

14. Ст. Станчев, В. Бусарски, К. Романски и кол.: Резултати от хирургичното лечение на СПЛ с инструментариум СТИБУ: Сборник докл. ІХ конгрес БОТА, 2004, 24-31

15. Ст. Станчев, В. Бусарски, К. Романски, М. Маринов, В. Каракостов, Хр. Христов, Ст. Джондов, Н. Гергелчев, П. Тенчев: Хирургично лечение на стенозите на лумбалния канал, Сборник доклади на Национална конференция по неврохирургия, 2004, VІ/8

16. Хр. Цеков, Бусарски В., Н. Стоянчев, Ст. Станчев: Оперативно лечение и ранни постоперативни резултати при тумори на гръбначния стълб протичащи клинично с гръбначномозъчна компресия: Сборник докл. ІХ конгрес БОТА, 2005, 46-52

17. Ст. Станчев, В. Бусарски: Имплантат за обездвижване на прешленни структури, официален бюлетин на Патентно ведомство РБ, бр. 4, 2005, 44

18. Ст. Станчев, В. Бусарски: Патент за полезен модел № 802/06.06.2006 Имплантат за обездвижване на прешленни структури, Патентно ведомство РБ

19. Ст. Станчев: Алгоритъм на поведение при болки в лумбалния сегмент на гръбначния стълб Дайджест на личния лекар, 1/2007, 20-22

20. D. Chopin, S. Stantchev : Note technique concernant de correction des cyphoses et des spondylolisthesis, Journée de l’Institut CALOT, 1993

21. D. Chopin, S. Stantchev: Scoliose lombaire de l’adulte tactique et stratégie chirurgicale, Journée de l’Institut CALOT, 1993

22. D. Chopin, P. Fayada, S. Stantchev: Arthrodèses intersomatique lombaires par vois posteriueres. Résultats précoces, IX Journées du Rachis, l’hôpital BAUJON, Paris, France, 1994, 82-86

23. S. Stantchev, V. Bussarsky, H. Tzekov, A. Bussarsky, L. Tatarchev, V. Karakostov, S. Djendov: Mistakes and failures of stabilizing operation in thoracolumbar spine, 3rd annual Meeting Spine Experts Group, 2005,Thessaloniki, Greece, 48-49

24. S. Stantchev, V. Bussarsky, K. Romansky, V. Karakostov, A. Bussarsky, L. Tatarchev, S. Djendov: Factors determining degree of reposition of lumbar spondylolisthesis, 4th Sine Experts Group Meeting, 2006, Sinaia, Romania, 1-3

25. S. Stantchev : Système tridimensionnelle STIBU dans le traitement des affection du Rachis, III Congres de SFCR et SFNR, 2007, Nant, France, 46

контакти


Адрес: гр. София ул. „Димитър Моллов" № 1 УМБАЛ "Св.Анна"
Телефон: + 359 887 978 779; + 359 02/975 90 00
E-mail: [email protected]


Галерия